Všeobecné smluvní podmínky služby Placla.cz

NEŽ SE ZAREGISTRUJETE JAKO ÚČASTNÍK SLUŽBY PLACLA.CZ, PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ TYTO PODMÍNKY. POKUD SE ZAREGISTRUJETE JAKO ÚČASTNÍK SLUŽBY PLACLA.CZ, ZNAMENÁ TO, ŽE TYTO PODMÍNKY PŘIJÍMÁTE A ZAVAZUJETE SE JIMI ŘÍDIT. POKUD TYTO PODMÍNKY NEPŘIJÍMÁTE NEBO SE JIMI NECHCETE ŘÍDIT, NEREGISTRUJTE SE JAKO ÚČASTNÍK SLUŽBY PLACLA.CZ.

1. Vymezení pojmů

V těchto smluvních podmínkách mají následující pojmy následující význam:

Bloger
Bloger je fyzická nebo právnická osoba, která je majitelem webových stránek (blog, magazín) na doméně druhého řádu (s vyloučením veřejných blogovacích služeb), řádně zaregistrovaných v službě PLACLA.CZ, na nichž zobrazuje napsané propagační články, které si inzerenti mohou zaplatit prostřednictvím služby PLACLA.CZ.

Inzerent
Inzerent je fyzická nebo právnická osoba, která si na vybraných blozích služby PLACLA.CZ kupuje napsání a zveřejnění propagačního článku pro sebe nebo třetí osoby.

Placený článek
Placený článek je originální (původní, neokopírovaný, jedinečný) článek na vlastní adrese o délce minimálně 1800 znaků (není-li uvedeno vpoptávce jinak) dle požadavků definovaných inzerentem v poptávce, vytvořený blogerem služby PLACLA.CZ, který se za poplatek zobrazuje po dobu nejméně jednoho kalendářního roku na blogu blogera.

Cena článku
Cenou článku se rozumí cena, kterou platí inzerent za napsání a zveřejnění placeného článku na blogu účastníka služby PLACLA.CZ. Cenu za napsání a zveřejnění placeného článku určuje inzerent. Uvedené ceny jsou bez DPH

Provize blogu
Provizí se rozumí část z ceny článku. Tato provize se vyplácí blogerům, řádně zaregistrovaných v službě PLACLA.CZ při splnění podmínek v článku 7 nebo 8 této smlouvy.

2. Úvodní ustanovení

Provozovatel služby Placla.cz je Wobsah s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČO: 02492903, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 220261.

Kontaktní a fakturační údaje jsou na webové prezentaci služby https://placla.cz/kontakt/. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Registrací do služby PLACLA.CZ se zavazujete dodržovat všechna pravidla služby, uvedená na adrese https://placla.cz/pravidla/ a také veškerá ustanovení těchto smluvních podmínek. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli odmítnout účastníka na základě svého uvážení, účast libovolného účastníka, poptávky nebo blogů v službě. Registrací do programu prohlašujete, že jste dosáhli minimálního věku 18 let, nejste zbaveni svéprávnosti a současně se zavazujete dodržovat veškerá ustanovení těchto smluvních podmínek.

3. Povinnosti účastníka služby PLACLA.CZ

Účastník služby PLACLA.CZ se zavazuje zejména:

  • 1.) Vést veškerou komunikaci ohledně placených článků účastníků služby PLACLA.CZ přez systém PLACLA.CZ, který tvoří prostředníka. Nenabízet články inzerentům inzerujícím v Placla.cz mimo službu PLACLA.CZ. Poptávat články u blogerů reagujících na poptávky mimo službu PLACLA.CZ.
  • 2.) Žádným způsobem neupravovat, nezakrývat, neměnit či nezkracovat inzerentem schválené a proplacené články po dobu minimálně jednoho kalendářního roku. Placený článek musí být běžnou součástí obsahu stránky a musí být běžně dohledatelný z hlavní stránky webu. Vkládání cizích odkazů technicky (zdrojový kód) i vizuálně (Javascript) do článků i přez třetí subjekty je závažným porušením pravidel.
  • 3.) Odkazy, které jsou součástí článku nepřesměrovávat pro koncové uživatele ani po skončení minimální zobrazovací doby na jinou verzi stránek, než kterou by koncový uživatel kliknuvší na článek inzerenta, zobrazil, pokud by www stránku klienta navštívil přímo zadáním URL adresy do prohlížeče
  • 4.) Nezapojovat se do jakýchkoli aktivit, které vrhají špatné světlo nebo poškozují dobrou pověst služby PLACLA.CZ a provozovatele, provozovat služby v konkurenčním vztahu.
  • 5.) Je zakázáno registrovat do služby PLACLA.CZ blogy obsahující dětskou pornografii nebo jiný obsah odporující zákonům ČR. Blogy s adult tématikou lze do služby PLACLA.CZ registrovat pouze v případě, že se před jejich otevřením uživateli zobrazí zákonné upozornění na adult obsah.
  • 6.) Nekopírovat a neduplikovat články.
  • 7.) Nepoužívat obrázky bez patřičné licence.
  • 8.) Je zakázáno vkládat články např. do iframe stejně tak je zakázáno používat výpis článku přes JavaScript. Napsaný článek musí být přímou součástí cílové stránky.
  • 9.) Nemanipulovat sám nebo prostřednictvím třetího subjektu se služby PLACLA.CZ, zejména nevyužívat žádných manuálních či automatizovaných technik pro ovlivnění výdělků.
  • 10.)Všechny služby poskytované registrovaným účastníkům využívat pouze k zákonným účelům.

V případě i jednotlivého porušení výše uvedených ustanovení má provozovatel právo okamžitě zablokovat účet účastníka v službě PLACLA.CZ. V případě zablokování účtu účastníka z důvodu porušení smluvních podmínek propadá celý aktuální zůstatek PLACLA účtu ve prospěch provozovatele. Blokovaná provize inzerentů z nedokončených obchodů se vrací inzerentům. Provozovatel není povinen účastníka předem informovat o zablokování účtu v službě PLACLA.CZ ani o porušení smluvních podmínek, na jehož základě byl účet účastníkovi zablokován.

Uživatel je povinen před uplynutím dále uvedených termínů navštívit administraci svého účtu pro kontrolu. Prázdné a nevyužívané účty jsou po 2 měsících neaktivity vymazány. Použité účty obsahující i blogy, poptávky a kredit jsou po 1 kalendářním roce nevyužívání rušeny. Zbylé prostředky propadají ve prospěch provozovatele.

4. Navýšení kreditu inzerenta

Účet inzerenta je veden v měně CZK, ceny uváděné v adminitraci jsou bez Dph.

Před žádostí o navýšení kreditu je inzerent povinen vyplnit kontaktní a fakturační údaje v nastavení, zvláštní pozornost je třeba věnovat nastavení dph (neplátce, plátce ČR, plátce mimo ČR). Minimální částka pro navýšení kreditu je 1500 Kč (bez dph).

V pokladně si inzerent zažádá o navýšení kreditu bankovním převodem (Fio banka a.s. č.ú.: 2200047777 / 2010) nebo online platbou Paypal (paypal:infanap@gmail.com).

Při navýšení kreditu online platbou Paypal, po úspěšném ukončení transakce a navýšení kreditu, přijde inzerentovi email s odkazem na daňový doklad ve formátu PDF ke stažení.

Při navýšení kreditu bankovním převodem, přijde inzerentovi email s platebními údaji a odkazem na proformu fakturu v PDF. Platby se identifikují pomocí vygenerovaného variabilního symbolu platby. Po přijetí platby a navýšení kreditu přijde inzerentovi email s odkazem na daňový doklad v PDF.

Nevyužitý kredit je vrácen inzerentovi na jeho žádost, posláním žádosti o vrácení kreditu na interní podporu v administraci. Platba bude provedena do 3 pracovních dnů, současně na email uživatele bude odeslán opravný daňový doklad.

5. Nákup placených článků

Nákup článků probíhá online. Inzerent vloží do služby Placla.cz svoji poptávku po článcích, Po navýšení kreditu (bod 4.) se poptávka aktivuje a začnou se zobrazovat blogy mající zájem napsat článek dle poptávky. Inzerent si vybere z nabídky blogy u kterých má zájem, aby napsali článek dle poptávky. Při výběru blogu se inzerentovi zablokuje cena za článek uvedená na stránce detailu poptávky. Pokud zůstatek na účtu inzerenta nestačí k zaplacení článku, musí si inzerent nejprve dobít účet, a teprve poté může akceptovat nabídky blogů. Po dokončení obchodu se blokovaná částka odečte.

Pokud blog od akceptace inzerentem do 7 kalendářních dnů nenapíše originální článek a nevloží url článku ke schválení inzerentovi, je nabídka stornována a inzerentovi se blokované prostředky opět uvolní.

Inzerent má povinnost do 7 kalendářních dní napsaný článek schválit nebo reklamovat.

Minimální doba pro zobrazování článku na blogu je jeden kalendářní rok (12 kalendářních měsíců). Pokud se článek inzerenta v průběhu jeho zobrazování přestane zobrazovat z důvodů ležících na straně blogu, na kterém se měl článek inzerenta zobrazovat (například pokud provozovatel daného blogu odstraní články inzerentů ze svého blogu nebo v případě technické poruchy serveru, na kterém daný blog běží), zahájí provozovatel řízení o nápravě blogu neplnícího podmínky systému (včetně možnosti blokace do doby nápravy).

6. Provize za napsání, zobrazování článků a její výplata

Bloger, na jehož blogu se zobrazuje originální napsaný článek inzerenta, získává provizi z celkové ceny zaplacené inzerentem za napsání a zobrazování článku na jeho blogu.

O výplatu provize lze požádat nejdříve po dosažení částky 500 Kč. Další platba je možná až po uplynutí 25 dnů od předchozí platby.

Provozovatel provizi blogerovi vyplatí převodem na bankovní účet vedený v ČR v měně CZK do 3 pracovních dnů poté, co bloger o výplatu provize zažádá v administraci. V případě zjištění porušení pravidel se časový limit výplaty odsouvá do doby vyřešení reklamace. V případě podnikatelského účtu (plátci dph) po obdržení faktury/daňového dokladu, kterou je třeba doručit na email lucie.kucerova@placla.cz nebo na kontaktní adresu uvedenou v kontaktech provozovatele. Ceny uvedené v službě Placla.cz jsou bez DPH

V zájmu zajištění náležité platby nese bloger výhradní odpovědnost (povinně) za poskytnutí a další aktualizaci přesné korespondenční, fakturační adresy, plátcovství DPH a dalších kontaktních a platebních údajů o vašem účtu. Povinností blogera je výdělek zdanit podle příslušných zákonů.

V případě zablokování účtu blogera z důvodů porušení ustanovení článku 3 této smlouvy, ztrácí bloger nárok na výplatu provize a nevyplacená provize propadá ve prospěch provozovatele, který takto získané finanční prostředky vyplatí zpět inzerentům. Zbylé prostředky po odečtení nákladových výdajů vyplatí některé charitativní organizaci dle svého výběru.

7. Provize z doporučených uživatelů

Účastník služby, který doporučí systém dalšímu uživateli, identifikujícím se referenčním kódem účastníka při registraci, získává 10% z obratu po dobu jednoho kalendářního roku od registrace uživatele.

Pokud je návštěvník přiveden pomocí odkazu (internetové adresy) na hlavní stránku Placla.cz s referenčním kódem, uloží mu služba do prohlížeče Cookies s platností 1 měsíc. Pokud se takový návštěvník stane do jednoho měsíce uživatelem Placla.cz, náleží doporučujícímu provize.

8. Rozhodnutí sporů - arbitráž

Inzerent i bloger mají možnost vzájemně v systému komunikovat napsané články před proplacením. Pokud mezi zúčastněnými nedojde k dohodě, může inzerent i bloger nahlásit spor arbitrovi. Arbitrem sporů se určuje provozovatel.

Reklamované i nereklamované články, které nejsou do 7 dnů od podání článku ke kontrole proplaceny, automaticky padají 8 den do arbitráže.

Uživatelé mají v arbitráži 3 dni na reakci. Nezareaguje-li vyzvaná strana (inzerent/bloger) ve lhůtě, rozhodne arbitr dle svého uvážení. Rozhodnutí arbitra jsou konečně a neměnná.

9. Neexistence záruky

Provozovatel neodpovídá za věcnost, správnost či pravdivost placených článků zprostředkovaných službou PLACLA.CZ. Provozovatel nezaručuje optimální připojení na internetový portál PLACLA.CZ. Provozovatel rovněž nezodpovídá či neručí za jakoukoliv část či obsah informací uvedených ve formě poptávky článků, nabídky blogů nebo obdobných zveřejnění, které jsou uvedeny ve službě PLACLA.CZ třetími osobami.

Každý z uživatelů odpovídá za údaje, které vkládá na server PLACLA.CZ (poptávky článků, informace o blozích, příspěvky v diskuzích a arbitrážích). Přenos, uchovávání nebo prezentace jakýchkoliv informací, dat nebo materiálů, které jsou v rozporu s legislativou ČR a veřejným pořádkem nebo dobrými mravy je zakázán. Provozovatel nenese žádnou finanční a právní odpovědnost za škody způsobené v souladu s uvedeným ustanovením vůči registrovaným uživatelům ani třetím stranám.

Provozovatel také nezaručuje žádné minimální počty zobrazení placených článků či kliknutí na odkaz v placeném článku, ani konkrétní finanční částky, které na základě této smlouvy účastník systému PLACLA.CZ získá.

10. Výpověď a zrušení smlouvy

Inzerent na základě svého uvážení má kdykoliv možnost ukončit své poptávky na články v systému. Již schválené nabídky blogů však doběhnou do zdárného ukončení obchodu mezi inzerentem a blogerem.

Bloger na základě svého uvážení má kdykoliv možnost ukončit svou činnost v PLACLA.CZ. Napsané a zaplacené články však musí nechat na původní webové adrese minimálně do doběhnutí 12 kalendářních měsíců od proplacení článku inzerentem.

Kromě toho může každý účastník systému PLACLA.CZ tuto smlouvu kdykoli a bez udání důvodu vypovědět zasláním písemného oznámení na emailovou adresu info@placla.cz a zrušit tak svůj účet. Výpověď nabývá účinnosti po doručení, v případě rozjednaných obchodů, po dokončení nebo stornování rozjednaných obchodů.

11. Omezení odpovědnosti a vyšší moc

ŽÁDNÁ ZE SMLUVNÍCH STRAN TÉTO SMLOUVY NENESE JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST A POVINNOST K NÁHRADĚ ŠKODY VZNIKLÉ DRUHÉ STRANĚ V DŮSLEDKU PORUŠENÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK, POKUD K TAKOVÉMU PORUŠENÍ DOŠLO NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTÍ MIMO ROZUMNOU KONTROLU SMLUVNÍ STRANY, KTERÁ PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY PORUŠILA (TZV. VYŠŠÍ MOC). NAVÍC JE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE VŮČI DRUHÉ SMLUVNÍ STRANĚ TÉTO SMLOUVY VŽDY OMEZENA NA ČISTOU ČÁSTKU, KTEROU PROVOZOVATEL VYPLATIL DANÉMU ÚČASTNÍKOVI SYSTÉMU PLACLA.CZ ZA POSLEDNÍ MĚSÍC, BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ VZNIKU NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY.

Obě smluvní strany této smlouvy berou na vědomí, že shora uvedené omezení odpovědnosti je nezbytnou součástí dohody mezi smluvními stranami. Aniž by tím byla dotčena dříve zmíněná ustanovení, žádná ze stran neponese odpovědnost za neplnění či zpoždění vzniklé vinou jakéhokoli faktoru mimo opodstatněnou kontrolu některé ze stran, zejména aktů státní moci, teroristických činů, zemětřesení či jiných zásahů vyšší moci, pracovních podmínek a výpadku elektrické energie.

12. Důvěrnost informací

Účastník služby PLACLA.CZ je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích provozovatele a služby PLACLA.CZ, pokud nebude tohoto závazku zproštěn na základě předchozího písemného souhlasu provozovatele. Za důvěrné informace provozovatele a službě PLACLA.CZ se považují veškeré informace, které nejsou veřejně známé, zejména pak informace o technologiích, programovém kódu, směrnicích a dokumentaci, technických podmínkách a dalších dokumentech, které se týkají služby PLACLA.CZ.

Účastníci služby Placla.cz souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů poskytnutých při registraci do služby Placla.cz a komunikaci s provozovatelem nebo pověřeným zástupcem. Účastníci služby PLACLA.CZ souhlasí s tím, aby provozovatel použil jejich jméno (název společnosti) ve svých marketingových materiálech, finančních výkazech a v seznamech zákazníků na svých webových stránkách.

Provozovatel služby placla.cz je registrován u Úřadu pro ochranu osobních informací. Udělené registrační číslo: 00037798

13. Prohlášení a záruky

Účastník služby PLACLA.CZ prohlašuje a ručí za to, že:
a) Všechny informace, které poskytl provozovateli jsou správné a aktuální.
b) Je právoplatným vlastníkem blogu, který do služby PLACLA.CZ zaregistroval.
c) Má veškerá potřebná práva, pravomoc a oprávnění k uzavření této smlouvy s provozovatelem.
d) Výslovně prohlašuje, že jeho blog neporušuje autorská práva a práva duševního vlastnictví třetích stran.
e) Prohlašuje, že nebude měnit, upravovat, připravovat odvozeniny, provádět zpětnou analýzu či se jinak pokoušet odvodit zdrojový kód služby PLACLA.CZ.

14. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se řídí platným právem České republiky, zejména ustanovením Obchodního zákoníku.

Provozovatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu změnit dle svého uvážení bez informování účastníků

Pokud některá ze smluvních stran nepožaduje plnění některého z ustanovení této smlouvy, neznamená to, že by se takového ustanovení zřekla trvale, ale má právo plnění takového ustanovení vyžadovat kdykoli v budoucnu.

Účastník nesmí, bez předchozího písemného souhlasu provozovatele, převést žádné ze svých práv a povinností vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Pokud tak učiní bez předchozího písemného souhlasu provozovatele má provozovatel právo okamžitě a bez předchozího upozornění zablokovat danému účastníkovi účet v službě PLACLA.CZ, se všemi z toho plynoucími důsledky (propadnutí provize).